Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cao Lộc: Chi trả tiền hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

     Ngày 30/4, 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9.4.2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

    Theo rà soát của Phòng LĐ,TB,XH - Dân Tộc huyện Cao Lộc, trên địa bàn huyện có 17.880 trường hợp được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí là 14,929 triệu đồng. Trong đó, có 329 đối tượng người có công; 1.713 đối tượng bảo trợ xã hội; 8.021 đối tượng hộ nghèo và 7.817 đối tượng hộ cận nghèo.  Thời gian chi trả được các địa phương trong huyện phối hợp với Bưu điện huyện làm thủ tục chi trả cho người dân theo đúng quy định.

     Trước đó, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, phân loại, tổng hợp danh sách các đối tượng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh./.

 

Xuân Điệp