Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cao Lộc: Sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân

Ngày 14/8, huyện Cao Lộc đã tổ chức sơ kết xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. 

Trong 10 năm qua, UBND huyện Cao Lộc đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân đạt nhiều kết quả quan trọng. Cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo. Khu vực phòng thủ của huyện được xây dựng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lực lượng vũ trang được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm xây dựng ngày càng vững mạnh, rộng khắp, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng cao, góp phần quyết định làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổng định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tuyển quân được lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm 100% chỉ tiêu, an toàn, đúng luật. Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng – an ninh đồng bộ, hiệu quả đã làm chuyển biến và nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và nhân dân nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt về đường lối quân sự của Đảng trong tình hình mới, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Nhân dịp này, UBND huyện Cao Lộc đã tặng giấy khen cho 07 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019./.

 

Mai Trang