Skip to main content

Cao Lộc: Triển khai, quán triệt chỉ thị số 35- CT/TW

Ngày 13/8, Huyện ủy Cao Lộc đã  tổ chức quán triệt và triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị ; Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ chính trị đến các đồng chí là lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc... Đại biểu dự hội nghị cũng được tiếp thu những nội dung cơ bản của Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Huyện ủy Cao Lộc về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện trên phương châm kế thừa, ổn định; kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ huyện ủy Cao Lộc yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và huyện ủy về công tác nhân sự cấp ủy đảm bảo chặt chẽ, đúng Điều lệ. Cấp ủy các cấp phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Ngoài ra, cần tăng cường công tác tuyên truyền, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và  nhân dân./.

 

 

Mai Trang