Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
QĐ số 107/QĐ-UBND ngày 17/1/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ
Quyết định Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với việc đăng ký giao dịch bảo đảm liên quan quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc (Số: 285/QĐ-UBND, 22/02/2013)
Quyết định Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn huyện Cao Lộc (184/QĐ-UBND, 29/01/2013)
Quyết định Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Cao Lộc