Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
370/NQ-HĐND 24-11-2021 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Cao Lộc (Lần 2) - Cloned
175/NQ-HĐND 30-06-2021 Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 396/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Cao Lộc - Cloned
396/NQ-HĐND 21-12-2020 NQ Về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Cao Lộc - Cloned
399/NQ-HĐND 21-12-2020 NQ Giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện Cao Lộc - Cloned
148/NQ-HĐND 08-06-2020 NQ Về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường Bản Ranh - Nà Xia - Nà Rầm - Co Khuông, xã Xuất Lễ (GĐ II), huyện Cao Lộc - Cloned
152/NQ-HĐND 08-06-2020 NQ Về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Bổ sung một số hạng mục trường TH &THCS xã Hòa Cư năm 2020, huyện Cao Lộc - Cloned
149/NQ-HĐND 08-06-2020 NQ Về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, bổ sung phòng làm việc và một số hạng mục phụ trợ Trụ sở xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc - Cloned
150/NQ-HĐND 08-06-2020 NQ Về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà làm việc Tổ công tác Kiểm soát 05, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc - Cloned
151/NQ-HĐND 08-06-2020 NQ Về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa tầng 1, tầng 2 khu nhà Hội trường Công an huyện Cao Lộc - Cloned
147/NQ-HĐND 08-06-2020 NQ Về việc điều chỉnh, bổ sung các Nghị quyết về Kế hoạch Đầu tư công năm 2020 huyện Cao Lộc... - Cloned
02/2020/NQ-HĐND 05-06-2020 NQ Về việc Điều chỉnh, bổ sung các Nghị quyết về Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 huyện Cao Lộc... - Cloned
43/NQ-HĐND 26-02-2020 NQ Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Cao Lộc - Cloned