Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2008/UBND-TT 22-07-2021 V/v Góp ý dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác
2007/UBND-KTHT 21-07-2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP
2006/UBND-LĐTBXHDT 21-07-2021 V/v góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị Quyết số 68/NQ-CP
2002/UBND-KT&HT 21-07-2021 V/v tham gia góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng; phân cấp tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1943/UBND-TCKH 16-07-2021 V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19
1942/UBND-VP 16-07-2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người CHXAPT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 trong năm 2021
1924/UBND-NN 15-07-2021 V/v góp ý Dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Cloned
1922/UBND-KT&HT 14-07-2021 V/v góp ý Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cao Lộc, huyện Văn Lãng - Cloned
1914/UBND-KT&HT 14-07-2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn - Cloned
1886/UBND-TCKH 12-07-2021 Về việc góp ý kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện phát triển KTTT 6 tháng hiện phát triển KTTT 6 tháng đầu năm 2021nh hình thực hiện phát triển KTTT 6 tháng đầu năm 2021 - Cloned
1885/UBND-KT&HT 12-07-2021 V/v góp ý Dự thảo “Kế hoạch ứng phó tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng” - Cloned
1861/UBND-KT&HT 09-07-2021 V/v góp ý dự thảo dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ - Cloned
1824/UBND-TNMT 06-07-2021 V/v góp ý dự thảo Đề án đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia - Cloned
1821/UBND-TNMT 06-07-2021 V/v góp ý dự thảo Quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Cloned
1777/UBND-KT&HT 02-07-2021 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thôngq vận tải (lần 2) - Cloned
1733/UBND-TCKH 26-06-2021 V/v xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo tích hợp Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Huyện Cao Lộc - Cloned
1721/UBND-TNMT 25-06-2021 Về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định của UBND tỉnh về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập - Cloned
1712/UBND-NN 25-06-2021 V/v đề nghị tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn - Cloned
1682/UBND-TNMT 23-06-2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn - Cloned
1680/UBND-TNMT 23-06-2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định, quy định của UBND tỉnh về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất (lần 2) - Cloned
1694/UBND-VHTT 23-06-2021 V/v Đề nghị góp ý vào dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg và Kế hoạch số 19-KH/TU, ngày 28/4/2021 - Cloned
1653/UBND-GDĐT 21-06-2021 V/v góp ý vào dự thảo văn bản QPPL của HĐND tỉnh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn - Cloned
1598/UBND-VHTT 16-06-2021 V/v góp ý kiến vào các nội dung theo yêu cầu của Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cloned
1597/UBND-LĐTBXHDT 15-06-2021 V/v Góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồngbào DTTS và MN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030 (lần 2) - Cloned
1595/UBND-TCKH 14-06-2021 V/v góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo dừng chi trả kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ cho các đối tượng theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ - Cloned
1537/UBND-KT&HT 10-06-2021 V/v góp ý đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm du lịch phía Tây Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2.000 (Phân khu A) - Cloned
1550/UBND-VHTT 10-06-2021 V/v góp ý đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn - Cloned
1551/UBND-VHTT 10-06-2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tổng thể và toàn diện tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định1 hướng đến năm 2030 và dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh
1546/UBND-TCKH 10-06-2021 V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo văn bản của UBND tỉnh triển khai tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 - Cloned
1539/UBND-KT&HT 10-06-2021 V/v góp ý dự thảo Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình GTNT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn - Cloned