Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2923/UBND-KTHT 14-10-2021 V/v góp ý dự thảo phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2876/UBND-VHTT 08-10-2021 V/v góp ý thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương Đầu tư dự án: Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
2874/UBND-TCKH 08-10-2021 V/v góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh tham gia ý kiến dự thảo Quyết định quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQVN các cấp thực hiện
2871/UBND-TCKH 07-10-2021 V/v tham gia góp ý dự thảo định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 (Lần 2)
2867/UBND-TCKH 07-10-2021 V/v tham gia ý kiến đối với nội dung phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách các cấp và điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất
2867/UBND-TCKH 06-10-2021 V/v Tham gia góp ý dự thảo các Thông tư quy định về thu phí trong lĩnh vực môi trường
2867/UBND-TCKH 06-10-2021 V/v Tham gia góp ý dự thảo các Thông tư quy định về thu phí trong lĩnh vực môi trường
2858/UBND-TP 06-10-2021 Về việc góp ý Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
2538/UBND-VP 10-09-2021 V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp giải quyết TTHC
2398/UBND-TP 26-08-2021 Về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
2384/UBND-TNMT 25-08-2021 V/v góp ý Dự thảo Đề cương nhiệm vụ “Tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
2340/UBND-TCKH 22-08-2021 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
2338/UBND-NN 22-08-2021 V/v góp ý vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu, nộp phí...
2339/UBND-LĐTBXHDT 22-08-2021 V/v góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
2332/UBND-KTHT 20-08-2021 V/v đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
2331/UBND-VHTT 20-08-2021 V/v góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô thị văn minh
2301/UBND-KT&HT 18-08-2021 V/v góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg
2300/UBND-TNMT 18-08-2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư do Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo
2298/UBND-GDĐT 18-08-2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của Bộ GDĐT
2200/UBND-TP 09-08-2021 V/v góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh về một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
2207/UBND-KT&HT 09-08-2021 V/v Tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP
2164/UBND-NV 06-08-2021 V/v Góp ý phương án đề xuất sắp xếp các đơn vị chưa đảm bảo điều kiện thành lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP
2089/UBND-LĐTBXHDT 30-07-2021 V/v góp ý hồ sơ dự thảo Nghị định quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy
2092/UBND-TNMT 30-07-2021 V/v tham gia ý kiến nội dung tài trợ lập quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư khu đô thị mới trên địa bàn huyện Cao Lộc và huyện Tràng Định
2074/UBND-TCKH 29-07-2021 V/v góp ý dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2067/UBND 28-07-2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022
2061/UBND-TNMT 27-07-2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
2063/UBND-TNMT 27-07-2021 V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2064/UBND-TNMT 27-07-2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định và dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định của UBND tỉnh
2008/UBND-TT 22-07-2021 V/v Góp ý dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác