Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
179/UBND-TCKH 22-01-2021 V/v góp ý dự thảo dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
159/UBND-NN 22-01-2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn - Cloned
141/UBND-TP 20-01-2021 V/v góp ý kiến và đăng tải dự thảo Quyết định bãi bỏ một số VBQPPL của UBND tỉnh lên Cổng thông tin điện tử tỉnh - Cloned
140/UBND-VHTT 20-01-2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 18/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lạng Sơn - Cloned
138/UBND-TP 20-01-2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật - Cloned
129/UBND-VHTT 19-01-2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn - Cloned
126/UBND-KT&HT 18-01-2021 V/v lấy ý kiến Quy hoạch chi tiết Trạm dừng nghỉ Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 - Cloned
109/UBND-TCKH 15-01-2021 V/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Tờ trình và Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021 - Cloned
105/UBND-KT&HT 14-01-2021 V/v góp ý dự thảo Dự thảo báo cáo xem xét nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư - Cloned
88/UBND-NV 14-01-2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 - Cloned
106/UBND-TCKH 14-01-2021 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ - Cloned
91/UBND-VP 14-01-2021 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 - Cloned
2692/UBND-VHTT 05-11-2020 V/v đề nghị góp ý dự thảo Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2599/UBND-KT&HT 26-10-2020 V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tường Chính phủ
2579/UBND-VHTT 21-10-2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi giải thưởng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn và đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lên Cổng thông tin điện tử tỉnh (lần 2)
2536/UBND-VHTT 14-10-2020 V/v góp ý dự thảo các văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; Sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
2361/UBND-KT&HT 24-09-2020 V/v Góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1769/UBND-TNMT 28-07-2020 V/v góp ý dự thảo Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật
1465/UBND-NN 30-06-2020 V/v góp ý Dự thảo văn bản của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 04/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1466/UBND-LĐTBXHDT 30-06-2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020
1276/UBND-TCKH 08-06-2020 V/v góp ý dự thảo Văn bản của UBND tỉnh về triển khai thực hiện giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2020
1154/UBND-TNMT 25-05-2020 V/v góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn
1049/UBND-NV 14-05-2020 /v góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh về thống nhất triển khai các nhiệm vụ, giải pháp và giải quyết khó khăn, vướng mắc sau khi sáp nhập các ĐVHC cấp xã
628/UBND-TNMT 30-03-2020 V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước
382/UBND-KT&HT 04-03-2020 V/v góp ý nội dung dự thảo văn bản chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ
367/UBND-GDĐT 04-03-2020 V/v Góp ý dự thảo Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
334/UBND-KT&HT 27-02-2020 V/v góp ý dự thảo Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
279/UBND-TNMT 21-02-2020 Về việc góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh
51/UBND-TCKH 15-01-2020 V/v góp ý kiến đối với dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ
101/UBND-KT&HT 14-02-0021 V/v góp ý nội dung Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/10.000 - Cloned