Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
12/05/2021 12-05-2021 V/v góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh - Cloned
1163/UBND-KT&HT 12-05-2021 V/v góp ý đối với Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025 - Cloned
1141/UBND-LĐTBXHDT 11-05-2021 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở LĐTBXH thuộc UBND cấp tỉnh Phòng LĐTBXH thuộc UBND cấp huyện - Cloned
579/UBND-VP 15-03-2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách Dân số và KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn - Cloned
547/UBND-GDĐT 10-03-2021 V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh là người dân tộc tiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn - Cloned
548/UBND-TNMT 10-03-2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định mới thay thế: Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND, Điều 2, Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND, Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh - Cloned
517/UBND-KT&HT 08-03-2021 V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 22/8/2011 - Cloned
508/UBND-TCKH 08-03-2021 V/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã Huyện Cao Lộc năm 2021 - Cloned
513/UBND-KT&HT 08-03-2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương và định mức biên chế trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành công thương - Cloned
522/UBND-TCKH 08-03-2021 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo tác động, Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn - Cloned
515/UBND-TNMT 08-03-2021 Về việc góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục các vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn - Cloned
179/UBND-TCKH 22-01-2021 V/v góp ý dự thảo dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
159/UBND-NN 22-01-2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn - Cloned
140/UBND-VHTT 20-01-2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 18/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lạng Sơn - Cloned
138/UBND-TP 20-01-2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật - Cloned
141/UBND-TP 20-01-2021 V/v góp ý kiến và đăng tải dự thảo Quyết định bãi bỏ một số VBQPPL của UBND tỉnh lên Cổng thông tin điện tử tỉnh - Cloned
129/UBND-VHTT 19-01-2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn - Cloned
126/UBND-KT&HT 18-01-2021 V/v lấy ý kiến Quy hoạch chi tiết Trạm dừng nghỉ Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 - Cloned
109/UBND-TCKH 15-01-2021 V/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Tờ trình và Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021 - Cloned
88/UBND-NV 14-01-2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 - Cloned
106/UBND-TCKH 14-01-2021 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ - Cloned
91/UBND-VP 14-01-2021 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 - Cloned
105/UBND-KT&HT 14-01-2021 V/v góp ý dự thảo Dự thảo báo cáo xem xét nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư - Cloned
2692/UBND-VHTT 05-11-2020 V/v đề nghị góp ý dự thảo Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2599/UBND-KT&HT 26-10-2020 V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tường Chính phủ
2579/UBND-VHTT 21-10-2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi giải thưởng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn và đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lên Cổng thông tin điện tử tỉnh (lần 2)
2536/UBND-VHTT 14-10-2020 V/v góp ý dự thảo các văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; Sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
2361/UBND-KT&HT 24-09-2020 V/v Góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1769/UBND-TNMT 28-07-2020 V/v góp ý dự thảo Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật
1466/UBND-LĐTBXHDT 30-06-2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020