Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1529/UBND-TCKH 21-06-2023 V/v xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 - Cloned
1093/UBND-TCKH 12-05-2023 Về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 - Cloned
93/TB-UBND 09-05-2023 Công khai dự toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà năm 2023 huyện Cao Lộc (vốn tỉnh quản lý)
94/TB-UBND 09-05-2023 Công khai quyết toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2022
1019/UBND-TCKH 07-05-2023 V/v khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lập dự toán thu, chi ngân sách; chấp hành dự toán; điều hành chi ngân sách; quyết toán thu chi ngân sách - Cloned
71/TB-UBND 14-04-2023 Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2023
804/UBND-TCKH 12-04-2023 V/v lập kế hoạch thực hiện, lập dự toán, công tác quyết toán đối với việc quản lý và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường xã trên địa bàn huyện - Cloned
609/UBND-TCKH 22-03-2023 V/v sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 - Cloned
133/BC-UBND 21-02-2023 Tình hình công khai về số liệu dự toán ngân sách năm 2021 huyện Cao Lộc (Vốn tỉnh quản lý)
66/KH-UBND 17-02-2023 Kiểm tra công tác quản lý Tài chính, ngân sách, quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2023 - Cloned
08/TB-UBND 15-01-2023 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022
58/UBND-TCKH 08-01-2023 V/v hướng dẫn công tác khóa sổ và thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 - Cloned
426/NQ-HĐND 20-12-2022 Điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2022 - Cloned
433 /NQ-HĐND 20-12-2022 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2022 - Cloned
427/NQ-HĐND 20-12-2022 Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2023 - Cloned
389/TB-UBND 15-12-2022 Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023
986/BC-UBND 29-09-2022 Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
2561/QĐ-UBND 13-08-2022 Công bố công khai số liệu Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021
197/NQ-HĐND 18-07-2022 Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 - Cloned
201/NQ-HĐND 18-07-2022 Phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 - Cloned
305/BC-UBND 25-05-2022 Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
94/TB-UBND 14-04-2022 Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021
92/QĐ-UBND 17-01-2022 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022
17/TB-UBND 15-01-2022 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021
369/NQ-HĐND 23-11-2021 Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 từ nguồn tăng thu sử dụng đất - Cloned
369/NQ-HĐND 23-11-2021 Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 từ nguồn tăng thu sử dụng đất - Cloned
259/NQ-HĐND 30-07-2021 Phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 - Cloned
261/NQ-HĐND 30-07-2021 Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 - Cloned
168/TB-UBND 15-07-2021 Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2021
80/TB-UBND 14-04-2021 Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021