Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
15/UBBC 15-03-2021 V/v Điều chỉnh thông tin về độ tuổi người ứng cử đại biểu HĐND và chế độ báo cáo tại Công văn số 12/UBBC ngày 08/3/2021 của Ủy ban bầu cử huyện
17/UBBC-NV 12-03-2021 V/v thống nhất khóa HĐND trong hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Bình Trung nhiệm kỳ 2021 - 202
12/UBBC 08-03-2021 V/v Tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử trên địa bàn
11/KH-UBBC 04-03-2021 Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2021
08/UBBC 03-03-2021 V/v thực hiện một số nội dung về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
03/KH-UBBC 26-02-2021 Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị trấn Cao Lộc
04/KH-UBBC 24-02-2021 Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026
03/TB-UBBC 21-02-2021 Về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026
03/KH-UBBC 31-01-2021 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026
169-HD/BTGTW 22-01-2021 Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
36-HD/BTCTW 20-01-2021 Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiêm kỳ 2021 - 2026
42/KH-HĐBCQG 19-01-2021 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
13/TT-MTTW-BTT 19-01-2021 Thông tri hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
41/NQ-HĐBCQG 18-01-2021 Nghị quyết hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN 15-01-2021 Nghị quyết liên tịch Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
02/CT-TTg 14-01-2021 Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
1187/NQ-UBTVQH14 11-01-2021 Nghị quyết hướng dẫn việc định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
1186/2021/UBTVQH14 11-01-2021 Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu...
01/2021/TT-BNV 11-01-2021 Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
1185/NQ-UBTVQH14 11-01-2021 Nghị quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV
13-HD/UBKTTW 02-12-2020 Hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
4711/KH-BTTTT 26-11-2020 Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
102/2020/TT-BTC 23-11-2020 Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
133/2020/QH14 17-11-2020 Nghị quyết về ngày bẩu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/NQ-HĐBCQG 16-09-2020 Nghị quyết về phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia
45-CT/TW 20-06-2020 Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026