Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1429/UBND-TP 13-06-2023 V/v đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đánh giá, công nhận tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh - Cloned
890/UBND-TP 20-04-2023 V/v xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng, tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật - Cloned
622/UBND-TP 24-03-2023 V/v quán triệt việc yêu cầu nộp, xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Cloned
67/KH-HĐPH 17-02-2023 Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Cao Lộc năm 2023 - Cloned
204/UBND-VHTT 17-02-2023 V/v tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn huyện Cao Lộc - Cloned
50/KH-UBND 13-02-2023 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023 - Cloned
2197/QĐ-UBND 13-07-2022 Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật huyện Cao Lộc
113/TB-HĐPH 06-05-2022 Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Cao Lộc
1432/QĐ-HĐPH 28-04-2022 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Cao Lộc
173/QĐ-UBND 24-01-2022 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
4908/QĐ-UBND 09-11-2021 Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Cao Lộc
4592/QĐ-UBND 15-10-2021 Công nhận xã Hợp Thành đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
4423/QĐ-UBND 29-09-2021 Về việc thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật
311/QĐ-UBND 22-01-2021 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
3662/QĐ-UBND 26-10-2020 Công nhận các xã: Xuất Lễ, Tân Liên, Hải Yến đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
3488/QĐ-UBND 14-10-2020 Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật
104/QĐ-UBND 21-01-2020 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019