Ngày 26/11, Huyện ủy Cao Lộc đã tổ chức tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 cho các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư các đảng ủy, chi bộ trực thuộc đảng bộ huyện.

        Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt một số nội dung như: Hướng dẫn số 09-HD/TU, ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, công tác đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp năm 2020; Quy định số 213- QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ chính trị và Hướng dẫn số 33- HD/BTCTW, ngày 30/10/2020 của Ban tổ chức TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020; Hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác đảng viên, công tác thi đua khen thưởng của Đảng.

        Qua tập huấn, giúp các đại biểu nắm vững nội dung các quy định, hướng dẫn của TW, của tỉnh, huyện về công tác tổ chức xây dựng Đảng, từ đó tham mưu giúp cấp ủy các cấp triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

 

 

Mai Trang