Chiều ngày 27/11, Ban chỉ đạo 35 huyện Cao Lộc đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, cho các đồng chí thành viên BCĐ, các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn, các đồng chí cộng tác viên, tổ giúp việc BCĐ 35 huyện.

    Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt một số nội dung cơ bản về Phương pháp phát hiện, phòng ngừa và tổ chức đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, không để các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chính quyền.      

    Thông qua buổi tập huấn, các đại biểu đã được trang bị, cập nhật những nội dung thông tin liên quan đến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và thực trạng của thông tin xấu, độc trên mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay, từ đó nâng cao trình độ, nhận thức và kỹ năng tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin có quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Định hướng chia sẻ các thông tin tích cực trên internet và mạng xã hội góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên địa bàn huyện. 

 

Mai Trang