Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2942/UBND-LĐTBXHDT 15-10-2021 V/v xây dựng Báo cáo công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc năm 2021
2939/UBND-VP 15-10-2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý KKTCK, KCN, CK giữa Ban Quản lý và các sở, ngành, UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn
2926/UBND-NV 14-10-2021 V/v Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
2914/UBND-TCKH 13-10-2021 V/v báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
2922/UBND-VP 13-10-2021 V/v áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ các khu vực có dịch COVID-19, người di chuyển giữa các vùng nguy cơ
2912/UBND-VP 12-10-2021 Chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2021
2880/UBND-VP 08-10-2021 V/v tăng cường các biện pháp kiểm soát người và phương tiện từ vùng dịch trở về địa phương
2875/UBND-LĐTBXHDT 08-10-2021 V/v rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 về an toàn, vệ sinh lao động
2877/UBND-BHXH 08-10-2021 V/v triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
2869/UBND-VP 07-10-2021 V/v đôn đốc báo cáo số liệu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện năm 2021
2863/UBND-VP 06-10-2021 V/v cung cấp thông tin, số liệu lập điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Khu KTQP Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn/QK1 đến năm 2025
2860/UBND-TNMT 06-10-2021 V/v đôn đốc người sử dụng đất nộp lại Giấy chứng nhận phục vụ chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, xây dựng, cập nhập cơ sở dữ liệu đất đai
2853/UBND-NV 06-10-2021 V/v Khắc phục những hạn chế theo Thông báo của Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn
2856/UBND-GDĐT 06-10-2021 V/v phát động quyên góp ủng hộ Chương trình “Máy tính cho em”
2851/BCĐ-VHTT 05-10-2021 V/v đẩy mạnh triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện
2846/UBND-TCKH 05-10-2021 V/v sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của huyện theo NĐ 167, NĐ 67
2839/UBND-VP 05-10-2021 V/v báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC
2840/UBND-VHTT 05-10-2021 V/v đề nghị phối hợp thực hiện thống kê số liệu về khách du lịch năm 2021
2847/UBND-TNMT 05-10-2021 Về kết quả khảo sát, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 huyện Cao Lộc
2835/BCĐ-VP 04-10-2021 V/v Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021
2824/UBND-TCKH 03-10-2021 V/v Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ANQP năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022
2757/UBND-TT 28-09-2021 V/v triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
254/GM-UBND 15-09-2021 GM Làm việc với đoàn kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
2545/BĐD-NHCSXH 10-09-2021 V/v khắc phục những tồn tại theo kiến nghị, cảnh báo của Thanh tra Ngân hàng nhà nước
2537/UBND-VP 10-09-2021 V/v thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC, báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2021
2848/UBND-VP 05-09-2021 V/v triển khai rà soát, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
2408/UBND-LĐTBXH-DT 27-08-2021 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội
2411/UBND-NV 27-08-2021 V/v Phân bổ số lượng cán bộ, công chức cấp xã năm 2021
2403/UBND-VP 26-08-2021 V/v chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
2397/UBND-LĐTBXH-DT 26-08-2021 V/v tổng hợp số liệu người khuyết tật trên địa bàn huyện năm 2021