Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
01/2023/QĐ-UBND 17-02-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND và UBND huyện Cao Lộc
04/2022/QĐ-UBND 27-12-2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lộc
03/2022/QĐ-UBND 25-10-2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cao Lộc
02/2022/QĐ-UBND 21-10-2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc
01/2022/QĐ-UBND 18-03-2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc
03/2021/QĐ-UBND 31-12-2021 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Cao Lộc
01/2021/QĐ-UBND 04-05-2021 Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lộc
01/2020/NQ-HĐND 26-02-2020 NQ Về việc Điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc...
01/2020/QĐ-UBND 30-01-2020 Bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc về việc ban hành quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
04/2018/QĐ-UBND 19-10-2018 Ban hành Quy định Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn và Cơ cấu Tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cao Lộc - Cloned
03/2018/QĐ-UBND 20-03-2018 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Cao Lộc
02/2018/QĐ-UBND 19-03-2018 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Cao Lộc - Cloned
10/2016/QĐ-UBND 25-11-2016 Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin
07/2016/QĐ-UBND 29-09-2016 Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cao Lộc
06/2016/QĐ-UBND 27-09-2016 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cao Lộc - Cloned
04/2016/QĐ-UBND 04-08-2016 Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lộc - Cloned
01/2016/QĐ-UBND 28-03-2016 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc