Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
03/2023/QĐ-UBND 19-05-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và biên chế của Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Cao Lộc
02/2023/QĐ-UBND 20-04-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cao Lộc
01/2023/QĐ-UBND 17-02-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND và UBND huyện Cao Lộc
04/2022/QĐ-UBND 27-12-2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lộc
03/2022/QĐ-UBND 25-10-2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cao Lộc
02/2022/QĐ-UBND 21-10-2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc
01/2022/QĐ-UBND 18-03-2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc
03/2021/QĐ-UBND 31-12-2021 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Cao Lộc
01/2021/QĐ-UBND 04-05-2021 Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lộc
01/2020/NQ-HĐND 26-02-2020 NQ Về việc Điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc...
01/2020/QĐ-UBND 30-01-2020 Bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc về việc ban hành quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
04/2018/QĐ-UBND 19-10-2018 Ban hành Quy định Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn và Cơ cấu Tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cao Lộc
04/2018/QĐ-UBND 19-10-2018 Ban hành Quy định Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn và Cơ cấu Tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cao Lộc - Cloned
03/2018/QĐ-UBND 20-03-2018 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Cao Lộc
02/2018/QĐ-UBND 19-03-2018 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Cao Lộc - Cloned
02/2018/QĐ-UBND 19-03-2018 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Cao Lộc
10/2016/QĐ-UBND 25-11-2016 Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin
07/2016/QĐ-UBND 29-09-2016 Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cao Lộc
06/2016/QĐ-UBND 27-09-2016 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cao Lộc - Cloned
06/2016/QĐ-UBND 27-09-2016 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cao Lộc
04/2016/QĐ-UBND 04-08-2016 Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lộc - Cloned
04/2016/QĐ-UBND 04-08-2016 Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lộc
01/2016/QĐ-UBND 28-03-2016 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc