Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
01/2021/QĐ-UBND 04-05-2021 Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lộc
01/2020/NQ-HĐND 26-02-2020 NQ Về việc Điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc...
01/2020/QĐ-UBND 30-01-2020 Bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc về việc ban hành quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
04/2018/QĐ-UBND 19-10-2018 Ban hành Quy định Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn và Cơ cấu Tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cao Lộc - Cloned
02/2018/QĐ-UBND 19-03-2018 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Cao Lộc - Cloned
06/2016/QĐ-UBND 27-09-2016 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cao Lộc - Cloned
04/2016/QĐ-UBND 04-08-2016 Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lộc - Cloned