Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cao Lộc: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI

Các tập thể được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị 

 

Chiều 17/5, Huyện ủy Cao Lộc tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (gọi tắt là Nghị quyết số 29).

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã chú trọng thực hiện Nghị quyết 29, coi công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền các nội dung cơ bản của Nghị quyết 29; cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp gắn với tình hình thực tế… Nhờ đó công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện có những chuyến biến tích cực.

Năm 2023, toàn huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ mức độ 2; duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 2; đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2.

Công tác nghiên cứu khoa học được triển khai sâu rộng, có tính ứng dụng cao. Trong 10 năm qua, toàn huyện có 4 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận đạt cấp tỉnh; 1.704 sáng kiến được công nhận đạt cấp huyện.

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được cấp ủy, chính quyền các cấp đưa vào Nghị quyết đại hội trong các nhiệm kỳ gần đây, nhờ đó nhiệm vụ này đều thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch. Cụ thể đến nay, toàn huyện có 27 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 9 trường mầm non, 8 trường tiểu học, 8 trường trung học cơ sở, 2 trường trung học phổ thông.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được thời gian qua, trong đó tập trung vào những nội dung: công tác tham mưu bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường học; công tác giáo dục kỹ năng sống và bảo tồn các giá trị văn hoá dân gian địa phương; công tác đào tạo nghề cho học sinh và người lao động…

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, các đại biểu thống nhất với các nội dung: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo; quy hoạch, sắp xếp hệ thống trường, lớp, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, củng cố và phát huy kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập; thực hiện hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông; đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số…

 

Các cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị 

 

Nhân dịp này, 21 tập thể, 31 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI./.

 

Nguồn: https://baolangson.vn/chinh-tri/582734-cao-loc-tong-ket-10-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-29-nq-tw-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xi.html