Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
QĐ số 107/QĐ-UBND ngày 17/1/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ
QĐ số 17/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, không tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp, tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTB&XH, Cấp huyện, Cấp xã...
Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
QĐ số 18/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v công bố Danh mục TTHC lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
QĐ số 328/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v công bố danh mục TTHC thay thế, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Trồng trọt, bảo vệ thực vật thuộc...
QĐ số 2710/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v công bố Danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp, tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện...
Quyết định Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với việc đăng ký giao dịch bảo đảm liên quan quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc (Số: 285/QĐ-UBND, 22/02/2013)
QĐ số 34/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa trong các lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn, phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết...
QĐ số 2680/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v công bố Danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp, tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TP, UBND cấp huyện, UBND cấp xã...
QĐ số 162/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Sở VHTTDT V/v ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số thủ tục hành chính lĩnh vực quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
QĐ số 408/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v công bố Danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL UBND cấp huyện, UBND cấp xã...
Quyết định Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn huyện Cao Lộc (184/QĐ-UBND, 29/01/2013)
Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Chủ tịch UBND huyện về việc Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Cao Lộc