Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011- 2015 của huyện Cao Lộc

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAO LỘC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 244 /TB-UBND

Cao Lộc, ngày 23 tháng  12  năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011- 2015 của huyện Cao Lộc

 

             Căn cứ Điều 28 Luật Đất đai năm 2003; Điều 27 Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về

Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

             

              Thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

            

                Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Cao Lộc tại trụ sở làm việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: Khối 4, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và Website của huyện Cao Lộc là http://www.langson.gov.vn/caoloc/.

           

                 Giao Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Cao Lộc phối hợp đăng tin việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011- 2015 của huyện Cao Lộc (gửi kèm Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

           

                 Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện liên hệ với Báo Lạng Sơn thực hiện trích đăng tin việc Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011- 2015 của huyện Cao Lộc.

 

             Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc trân trọng công bố, thông báo đến toàn bộ tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đuợc biết./.

 

       Nơi nhận:                                                                                                                  CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh (B/c);

- Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn;

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;                                                                                 

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị của huyện;

- Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;

- Lưu: VT.                                                                                                                     Triệu Văn Quân