Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
272/NQ-HĐND 20-07-2023 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Cao Lộc (lần 2)
208/NQ-HĐND 20-07-2023 Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023
277/NQ-HĐND 20-07-2023 Về kết quả giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 04-CT/TU ngày 06/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp
275/NQ-HĐND 20-07-2023 Phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
279/NQ-HĐND 20-07-2023 Về Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
271/NQ-HĐND 20-07-2023 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Cao Lộc (Lần 3)
274/NQ-HĐND 20-07-2023 Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Cao Lộc
276/NQ-HĐND 20-07-2023 Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023
278/NQ-HĐND 20-07-2023 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về chấp hành và thực thi pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn huyện Cao Lộc
273/NQ-HĐND 20-07-2023 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 huyện Cao Lộc (Lần 5)
186/NQ-HĐND 12-06-2023 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 2021 - 2025
188/NQ-HĐND 12-06-2023 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Cao Lộc
187/NQ-HĐND 12-06-2023 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 huyện Cao Lộc (Lần 4)
45/NQ-HĐND 22-02-2023 Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
431/NQ-HĐND 20-12-2022 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Cao Lộc (Lần 2)
435/NQ-HĐND 20-12-2022 Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân huyện khoá XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026, năm 2023
434/NQ-HĐND 20-12-2022 Về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện đối với các cơ quan liên quan giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về “Trình tự thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
427/NQ-HĐND 20-12-2022 Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2023
436/NQ-HĐND 20-12-2022 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 04-CT/TU ngày 06/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng
433 /NQ-HĐND 20-12-2022 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2022
426/NQ-HĐND 20-12-2022 Điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2022
432 /NQ-HĐND 20-12-2022 Về kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Cao Lộc
425/NQ-HĐND 20-12-2022 Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
430/NQ-HĐND 20-12-2022 Thông qua Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
428/NQ-HĐND 20-12-2022 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 huyện Cao Lộc (Lần 3)
198/NQ-HĐND 20-07-2022 Về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc đối với các cơ quan liên quan giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về “Trình tự thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
200/NQ-HĐND 18-07-2022 Về kết quả giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 30/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
202/NQ-HĐND 18-07-2022 Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022
201/NQ-HĐND 18-07-2022 Phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021
197/NQ-HĐND 18-07-2022 Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022