Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
368/NQ-HĐND 24-11-2021 Ban hành Quy chế tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
370/NQ-HĐND 24-11-2021 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Cao Lộc (Lần 2)
369/NQ-HĐND 23-11-2021 Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 từ nguồn tăng thu sử dụng đất
280/TB-HĐND 27-08-2021 Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tháng 9/2021
261/NQ-HĐND 30-07-2021 Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021
264/NQ-HĐND 30-07-2021 Về việc thông qua Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
260/NQ-HĐND 30-07-2021 Về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021
262/NQ-HĐND 30-07-2021 Về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
263/TB-HĐND 30-07-2021 Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch HĐND, đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
259/NQ-HĐND 30-07-2021 Phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
174/NQ-HĐND 30-06-2021 Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khoá XXI, năm 2021
175/NQ-HĐND 30-06-2021 Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 396/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Cao Lộc
176/NQ-HĐND 30-06-2021 Về dự kiến Kế hoạch và phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 huyện Cao Lộc
114/NQ-HĐND 21-05-2021 Thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
397/NQ-HĐND 21-12-2020 NQ Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2020
404/NQ-HĐND 21-12-2020 NQ Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Cao Lộc
394/NQ-HĐND 21-12-2020 NQ Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
396/NQ-HĐND 21-12-2020 NQ Về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Cao Lộc
399/NQ-HĐND 21-12-2020 NQ Giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện Cao Lộc
395/NQ-HĐND 21-12-2020 NQ Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2021
232/NQ-HĐND 24-07-2020 NQ Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
233/NQ-HĐND 24-07-2020 NQ Về việc điều chỉnh thời gian giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 350/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện
231/NQ-HĐND 24-07-2020 NQ Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
234/NQ-HĐND 24-07-2020 NQ Về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
230/NQ-HĐND 24-07-2020 NQ Về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020
147/NQ-HĐND 08-06-2020 NQ Về việc điều chỉnh, bổ sung các Nghị quyết về Kế hoạch Đầu tư công năm 2020 huyện Cao Lộc...
152/NQ-HĐND 08-06-2020 NQ Về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Bổ sung một số hạng mục trường TH &THCS xã Hòa Cư năm 2020, huyện Cao Lộc
150/NQ-HĐND 08-06-2020 NQ Về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà làm việc Tổ công tác Kiểm soát 05, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc
148/NQ-HĐND 08-06-2020 NQ Về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường Bản Ranh - Nà Xia - Nà Rầm - Co Khuông, xã Xuất Lễ (GĐ II), huyện Cao Lộc
151/NQ-HĐND 08-06-2020 NQ Về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa tầng 1, tầng 2 khu nhà Hội trường Công an huyện Cao Lộc