Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
665/UBND-VP 25-03-2022 V/v đôn đốc hoàn thành và gửi báo cáo kết quả cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC năm 2022 - Cloned
3319/UBND-VP 24-11-2021 V/v thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC - Cloned
2853/UBND-NV 06-10-2021 V/v Khắc phục những hạn chế theo Thông báo của Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn - Cloned
2839/UBND-VP 05-10-2021 V/v báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC - Cloned
2848/UBND-VP 05-09-2021 V/v triển khai rà soát, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính - Cloned
2461/UBND-TCKH 01-09-2021 V/v điều chỉnh, thay đổi một số chỉ số thành phần DDCI huyện Cao Lộc năm 2021 - Cloned
2319/UBND-VP 19-08-2021 V/v ban hành Kế hoạch triển khai Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 - Cloned
2232/UBND-TCKH 11-08-2021 V/v nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 - Cloned
2161/UBND-NV 05-08-2021 V/v thực hiện chế độ báo cáo CCHC 9 tháng đầu năm 2021 - Cloned
1897/UBND-LĐTBXH-DT 13-07-2021 V/v rà soát và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Cloned
139/TB-UBND 09-06-2021 Về việc tiếp nhận hồ sơ TTHC lĩnh vực quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn huyện - Cloned
223/KH-UBND 08-06-2021 Kiểm tra tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính; Nội vụ; Tư pháp; Công tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 - Cloned
308/UBND-NV 05-02-2021 V/v thực hiện chế độ báo cáo CCHC quý I/2021 - Cloned
157/UBND-VP 21-01-2021 V/v cấp phát thay thế Thông báo tiếp nhận phản ánh kiến nghị và tờ gấp tìm hiểu về quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Một cửa từ huyện đến xã - Cloned
24/KH-UBND 03-02-2020 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
20/KH-UBND 30-01-2020 Cải cách hành chính huyện Cao Lộc năm 2020
07/KH-UBND 10-01-2020 Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2020