Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2629/UBND-NV 03-10-2023 V/v Triển khai lập danh sách người dân, tổ chức đã giao dịch và nhận kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, phục vụ đo lường sự hài lòng năm 2023 - Cloned
1408/UBND-VP 09-06-2023 V/v đôn đốc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC (lần 2) - Cloned
1353/UBND-NV 05-06-2023 V/v báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch khắc phục chỉ số CCHC năm 2022 bị đánh giá thấp - Cloned
1281/UBND-VP 28-05-2023 V/v thực hiện các biện pháp khắc phục và trách nhiệm xin lỗi khi trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC chậm hạn - Cloned
1257/UBND-VP 26-05-2023 V/v đôn đốc hoàn thành và gửi báo cáo tổng hợp khó khăn, vướng mắc theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và rà soát, đánh giá TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP - Cloned
1123/UBND-NV 16-05-2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 - Cloned
1439/QĐ-UBND 15-05-2023 Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2022
1017/UBND-VP 07-05-2023 V/v về việc tái cấu trúc quy trình, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử - Cloned
1005/UBND-VP 05-05-2023 V/v thực hiện cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC nội bộ, cải thiện môi trường kinh doanh - Cloned
584/QĐ-UBND 17-04-2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền
863/UBND-VHTT 17-04-2023 V/v hướng dẫn xác thực, tra cứu thông tin công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính - Cloned
1200/QĐ-UBND 14-04-2023 Giao chỉ tiêu “Tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến” và “Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến” cho các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2023
552/QĐ-UBND 08-04-2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Bảo trợ xã hội
731/UBND-VP 04-04-2023 V/v đôn đốc hoàn thành và gửi báo cáo kết quả cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC năm 2023
510/QĐ-UBND 30-03-2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thú y, Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng nông lâm sản
623/UBND-VP 24-03-2023 V/v triển khai DVCTT toàn trình, DVCTT một phần trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh - Cloned
590/UBND-VP 21-03-2023 V/v góp ý đối với dự thảo Quyết định công bố TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh
428/QĐ-UBND 15-03-2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực đất đai, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm
490/UBND-TP 09-03-2023 V/v đôn đốc thực hiện việc nâng cao hiệu quả dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính - Cloned
347/QĐ-UBND 03-03-2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành, lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
330/QĐ-UBND 01-03-2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
83/KH-UBND 24-02-2023 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2023 - Cloned
331/UBND-VP 21-02-2023 V/v hướng dẫn triển khai Bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã - Cloned
54/KH-UBND 14-02-2023 Phấn đấu tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt trên 60% trở lên trên tổng hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn trình năm 2023 - Cloned
46/KH-UBND 13-02-2023 Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2023 - Cloned
46KH-UBND 13-02-2023 Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2023
12/KH-UBND 12-01-2023 Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2023
2019/QĐ-UBND 21-12-2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
1393/QĐ-UBND 26-08-2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
2097/UBND-NV 17-08-2022 V/v triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022 - Cloned