THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAO LỘC

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI (0205)

THƯ ĐIỆN TỬ

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Lê Trí Thức

Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

 

Nguyễn Văn Đông

UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Nghiêm Thị Bạch Tuyết

UVBTVHU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

 

 

Hoàng Đức Huân

Phó Trưởng Ban Pháp chế huyện HĐND huyện

 

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Bế Mạnh Lâm

Huyện ủy viên,  Trưởng Ban KT-XH huyện

 

 

Lý Thị Thu Hà

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội huyện

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Nguyễn Duy Anh

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

3.861.462

 

Hoàng Mạnh Cường

UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

3.861.472

 

Nguyễn Văn Thịnh

Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Vũ Hòa Bình

Huyện uỷ viên, Chánh Văn phòng

3.861.306

 

Nông Thị Hằng 

Phó Chánh Văn phòng

3.860.475

 

Đào Anh Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

3.862.928

 

Linh Thị Hà Thu

Phó Chánh Văn phòng

 

 

Hoàng Thị Huệ

Văn Thư

3.861.470

 

Từ Kiều Linh

FAX

(3861 240)

 

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN

Ngô Thị Vân Thúy

Huyện uỷ viên, Trưởng phòng

3.862.298

 

Lương Văn Sắc

Phó trưởng phòng

3.861.252

 

Cơ quan

 

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN

Nguyễn Thị Quyên

Huyện uỷ viên, Trưởng phòng

3.862.939

 

Tô Quang Trung

Phó Trưởng phòng

3862.233

 

Lương Quỳnh Trang

Phó Trưởng phòng

 

 

Cơ quan

 

3.862.029

 

PHÒNG LAO ĐỒNG THƯƠNG BINH, XÃ HỘI - DÂN TỘC HUYỆN

Hà Thị Liên

Huyện uỷ viên, Trưởng phòng

6.278.887

 

Đồng Minh Quy

Phó Trưởng phòng

3.862.110

 

Hứa Văn Thư

Phó Trưởng phòng

 

 

Cơ quan

 

3.861.457

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN

Lã Thị Hồng

Huyện uỷ viên, Trưởng phòng

3.861.540

 

Hoàng Hồng Nguyên

Phó Trưởng phòng

 

 

Tôn Bích Thảo

Phó Trưởng phòng

 

 

Cơ quan

Tài chính, Ngân sách

3.861.477

 

Cơ quan

Kế hoạch - Đầu tư

3.861.395

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN

Nguyễn Thị Loan

Trưởng phòng

3.861.350

 

Hoàng Thị Thu Huyền

Phó Trưởng phòng

3.860.859

 

Dương Thị Tâm

Phó Trưởng phòng

3.861.932

 

Hoàng Thị Huyền

Phó Trưởng phòng

 

 

Cơ quan

CT CĐ ngành GD

3.860.006

 

Cơ quan

Cơ quan

3.861.480

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN

Hứa Anh Tuấn

Huyện uỷ viên, Trưởng phòng

2.212.978

 

Nguyễn Mạnh Đạt

Phó Trưởng phòng

 

 

Trần Đình Đông

Phó Trưởng phòng

 

 

Cơ quan

 

3.861.359

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN

Nguyễn Văn Hanh

Huyện uỷ viên, Trưởng phòng

3.860.983

 

Dương Trung Hiếu

Phó Trưởng phòng

3.861.325

 

Lương Thị Thu Hằng

Phó Trưởng phòng

 

 

Cơ quan

 

3.861.235

 

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN HUYỆN

Hoàng Thị Phương Huệ

Huyện uỷ viên, Trưởng phòng

 

 

Hà Thị Trinh

Phó Trưởng phòng

 

 

Cơ quan

 

3.861.343

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  HUYỆN

Đỗ Thị Hiền

Huyện uỷ viên, Trưởng phòng

3.862.035

 

Phạm Hồng Hiệp

Phó Trưởng phòng

 

 

Nguyễn Khánh Linh

Phó Trưởng phòng

 

 

Cơ quan

 

3.861.327

 

THANH TRA HUYỆN

La Văn Tùng

Huyện uỷ viên, Chánh thanh tra

 

 

Triệu Quốc Tra

Phó Chánh thanh tra

 

 

Cơ quan

 

3.861.308

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN

Nông Đức Mạnh

Giám đốc

3.862.022

 

Vũ Thu Hằng

Phó Giám đốc

 

 

Lăng Thị Nga

Phó Giám đốc

 

 

Cơ quan

 

3.862.021

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TUYỀN THÔNG HUYỆN

Lâm Hải Long

Giám đốc

3.862.368

 

Hoàng Tự Xê

Phó Giám đốc

3.862.159

 

Dương Văn Chinh

Phó Giám đốc

 

 

Cơ Quan

 

3.862.577

 

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN

Vy Hoàng Minh

Phó Giám đốc

 

 

Đinh Ngọc Hà

Phó Giám đốc

 

 

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ HUYỆN

Lộc Văn Quảng

Đội trưởng

 

 

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN

Cơ quan

 

3.862.138

 

CÔNG AN HUYỆN

Cơ quan

 

 

 

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN

Cơ quan

 

 

 

CHI CỤC THUẾ HUYỆN

Cơ quan

 

3.861.476

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN

Cơ quan

 

3.861.484

 

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN

Cơ quan

 

3.860.200

 

NGÂN HÀNH CHÍNH SÁCH HUYỆN

Cơ quan

 

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN

Cơ quan

 

3.861.302

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN

Cơ quan

 

3.861.486

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN

Cơ quan

 

3.861.478

 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN

Cơ quan

 

3.861.457

 

HỘI ĐÔNG Y HUYỆN

Cơ quan

 

3.861.350

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN

Cơ quan

 

3.861.386

 

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC THỦY NÔNG HUYỆN

Cơ quan

 

3.861.192

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN

Cơ quan

 

 

 

 

Danh sách sẽ được tiếp tục cập nhập, bổ sung./.